Czym jest Architektura ?

Architektura to specyficzne zajęcie. To zawód dla ludzi renesansu. Pozwala w XXI wieku poczuć się trochę jak... Leonardo da Vinci. Nic dziwnego - to zawód twórczy, czasami artystyczny, ale wymagający wsparcia fachową wiedzą z szerokiego wachlarza przedmiotów określanych jako ścisłe.

Architektura obejmuje wiedzę i umiejętności z zakresu budowania,  projektowania oraz kształtowania plastycznego (artystycznego i estetycznego) budynków, a także ukształtowania ich kompozycyjnych układów w przestrzeni, w której żyje człowiek.
Szersza definicja architektury obejmuje projektowane we wszelkich skalach. Sposobem rozplanowania miast i osiedli ludzkich oraz włączeniem ich w istniejący układ przyrody i infrastrukturę zajmuje się:
 • urbanistyka
 • ruralistyka
 • architektura krajobrazu
 • planowanie przestrzenne
Projektowaniem elementów budynku i jego wyposażenia w małej skali zajmuje się :
 • meblarstwo
 • projektowanie przedmiotu
 • projektowanie wnętrz
 • scenografia
Nauką zajmującą się projektowaniem konstrukcyjnych elementów budynku, ich wielkości i wzajemnego usytuowania jest:
 • inżynieria lądowa

Inne kierunki wywodzące się z architektury i sztuki:

 • Wzornictwo przemysłowe
Kim jest architekt?
Architekt to zawód prestiżowy. Architekci jako ci, którzy decydują o ostatecznym kształcie budynków, uznawani są za ich autorów i identyfikowani ze swoimi dziełami. Funkcjonują na styku technologii, rynku inwestorskiego oraz sztuki. Stąd też są znani zarówno w środowiskach inżynierskich, jak i artystycznych. Interdyscyplinarność zawodu architekta pozwala jego reprezentantom na dość elastyczne podejście do pracy i indywidualne szukanie równowagi między byciem artystą, inżynierem i menedżerem.
Mianem architektów określa się:
 • artystów - zajmujących się teorią kształtowania przestrzeni i jej związkami ze sztukami pięknymi, a także projektowaniem form
 • inżynierów - zajmujących się technicznym planowaniem budynków
 • kierowników budowy, mistrzów budowlanych - zajmujących się nadzorem realizacji, zarządzaniem budową i planowaniem terminów i kosztów.
Najczęściej architekci łączą wymienione dziedziny działalności, kładąc jednak różny nacisk na poszczególne funkcje. Architekt to zawód charakteryzujący się olbrzymią elastycznością, która pozwala na podjęcie innych prac, niekoniecznie związanych z budownictwem: projektowanie wnętrz, praca w biurach designerskich, prowadzenie prac nadzorczych, praca przy scenografiach i w wielu innych pokrewnych zawodach.
 
Czym się zajmuje architekt?
Konsultuje się z klientami lub innymi osobami w celu uzyskania odpowiednich informacji, dotyczących np. kosztów, oraz wymagań funkcjonalnych i przestrzennych. Przeprowadza badania wykonalności projektu i przygotowuje analizę finansową jego wykonania. Tworzy i rozwija projekty budów oraz renowacji budynków. Projektuje otoczenie budynków. Przygotowuje szkice, rysunki w skali, modele itp., używając odpowiedniego oprogramowania komputerowego (CAD). Przygotowuje plan prac budowlanych. Koordynuje i zarządza projektem budowli. Reprezentuje klientów w zawieraniu umów dotyczących budowy. Przygotowuje i nadzoruje tworzenie umowy budowy. Sprawdza i nadzoruje budowę. Ocenia projekty. Doradza w zakresie projektu np. w odniesieniu do prawa budowlanego i stylu architektury.

Wymagania stawiane względem architektów
Można je podzielić na cechy osobowości oraz umiejętności i wiedzę. Do pierwszej grupy należy wyobraźnia, uzdolnienia plastyczne, wrażliwość na formę i przestrzeń oraz na kolor. Do drugiej zalicza się umiejętność rysowania plastycznego i technicznego, a także znajomość materiałoznawstwa z branży budowlanej oraz sztuki konstruktorskiej.
Bardzo ważna jest również doskonała znajomość obsługi komputera, aby móc używać zaawansowanych aplikacji do projektowania. Projekt tworzony jest w ramach, które ograniczone są wieloma czynnikami: środowiskiem naturalnym, kulturowym, życzeniami zleceniodawcy, ramami finansowymi - to najważniejsze z nich. Niezbędny jest tu talent, a nawet pasja w przekonywaniu do swoich koncepcji.
 
Droga kształcenia – jak zostać architektem
Aby zostać architektem i projektować, należy ukończyć studia na kierunku architektura  na jednej z polskich politechnik.  Zdobycie tylko tytułu np. inżyniera arch., ma mniejsze znaczenie. Należy ukończyć pełny zakres studiów i uzyskać jeszcze tytuł mgr. Jeżeli tego nie zrobimy, możemy się starać tylko o uprawnienia w ograniczonym zakresie. Dalsze tytuły jak doktor możliwe są do zdobycia jeżeli tylko mamy chęci i chcemy się nadal rozwijać np. naukowo w dziedzinie architektury i nie tylko.
Studia na kierunku architektura uczą jak kształtować przestrzeń, zaczynając od małych form użytkowych, poprzez budynki o zróżnicowanej funkcji, zespoły urbanistyczne, aż po zagospodarowanie przestrzeni miejskich oraz terenów zielonych. Zawód architekta wymaga umiejętności zarówno plastycznych, jak i inżynierskich, stąd studia na tym kierunku przeznaczone są szczególnie dla osób posiadających umiejętności w zakresie rysunku i plastyki nabyte na kursach rysunku jak np. Kurs Rysunku Elipsa, z predyspozycjami do nauk technicznych.
 
Z perspektywy rynku pracy
Już podczas studiów warto nawiązywać współpracę z biurami projektów. Ważne jest również, jakie praktyki się odbywa. Doświadczeni architekci radzą wzbogacić swoje umiejętności poprzez dodatkowe kursy, warsztaty czy szkoły designerskie. Kiedy architekt kończy studia, zwykle zaczyna pracować samodzielnie lub w pracowni architektonicznej. Najpierw powierzane są mu najczęściej prace pomocnicze przy wykonywaniu elementów dokumentacji technicznej. Stopniowo i zwykle dość płynnie jest włączany w prace koncepcyjne, a dalej w działania koordynacyjne i kontakty z klientem, a w końcu w prace związane z budową.
Pracujący w biurach projektów mogą awansować w ramach struktur istniejących pracowni architektonicznych, uzyskując w nich np. pozycję partnera. Ogromna większość architektów realizuje swe ambicje jako pracownicy biur. Po kilku latach praktyki młody architekt zdaje egzamin zawodowy przed lokalną komisją egzaminacyjną przyznającą uprawnienia architektom i inżynierom.
 
Uprawnienia architektoniczne
Od 1 stycznia 2006 r. prawo budowlane określa, że o pełne uprawnienia może ubiegać się tylko architekt z tytułem magistra. Ci architekci, którzy nie mają tytułu magistra, mogą ubiegać się o uprawnienia ograniczone. Jednak będą mogli wówczas wykonywać tylko nieliczne projekty. By zdobyć uprawnienia architektoniczne po studiach trzeba odbyć minimum roczną praktykę w biurze projektowym i roczną praktykę na budowie oraz zdać zawodowy egzamin państwowy. Praktyki można rozpocząć już po uzyskaniu tytułu inżynier architekt. Przez rok pracuje się przy sporządzaniu projektów, a dalej odbywa się przynajmniej roczną praktykę na budowie. Egzaminy przeprowadzają okręgowe izby architektów jak np. Małopolska Okręgowa Izba Architektów do której należą prowadzący zajęcia w Elipsie. Niezbędne jest też wpisanie się do izby architektów. Prawo budowlane wymaga bowiem zrzeszania się fachowców z uprawnieniami w izbach zawodowych. Dodatkowo rozwijając się nadal można należeć do Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Polskiej Akademii Nauk.
 
 
 
 
 
 
 
 
ZAPRASZAMY DO GALERII: