Regulamin kursu

ustanawia podstawowe zasady uczestnictwa w zajęciach. Jako prowadzącym zależy nam na rzetelnym przygotowaniu kandydata do egzaminu i na studia. W przypadku odpłatności za zajęcia jesteśmy elastyczni, prosimy o terminowe uiszczanie oraz dostosowanie się do cennika kursu. Liczymy na wysoką kulturę osobistą uczestników, a także pracowitość i zaangażowanie. Jedynie systematyczne uczęszczanie i wykonywanie powierzanych zadań gwarantuje dostanie się na studia. Te i inne zasady reguluje regulamin. Dziękujemy za akceptację.

Regulamin uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez:

„Pracownię Architektury Elipsa s.c.” w Krakowie z dnia 01 stycznia 2024 roku.

Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin ustala porządek wewnętrzny i organizację zajęć prowadzonych przez „Pracownię Architektury Elipsa s.c.” w Krakowie, zwaną dalej „Pracownią” oraz związane z tym uprawnienia i obowiązki uczestników zajęć.

§ 2

1. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników zajęć.

2. Uczestnik zajęć przed rozpoczęciem kursu jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

3. Treść niniejszego Regulaminu jest zamieszczona na stronie internetowej Pracowni: www.kurs-rysunku.pl oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Pracowni przy ul. Felicjanek 15/13 w Krakowie.

4. Uiszczenie przez uczestnika zajęć opłaty za uczestnictwo w kursie oraz podpisanie umowy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. 

 Organizacja zajęć, odrabianie zajęć i zapisy

 § 3

 1.Zajęcia odbywają się w grupach przez cały roku w systemie miesięcznym lub trymestralnym (3 miesiące). Podczas wakacji oraz ferii zimowych zajęcia odbywają się zgodnie z harmonogramem zajęć, są to zajęcia dodatkowe oraz odrębnie płatne.

 2. Zajęcia prowadzą osoby z wykształceniem architektonicznym i pedagogicznym po Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej, posiadające uprawnienia do projektowania oraz wpisane na listę Małopolskiej Okręgowej Izby Architektów oraz Stowarzyszenia Architektów Polskich, posiadające udokumentowany dorobek w zakresie realizacji projektów, kształcenia oraz pedagogiki.

 3. Zajęcia z przedmiotu historia sztuki prowadzi mgr historyk sztuki, doświadczony pedagog.

 4. W ramach zajęć każdy uczestnik otrzymuje bristol 50x70 do rysowania oraz materiały pomocnicze.  

 5. Uczestnicy wykonują na zajęciach jedno zadanie omówione każdorazowo przez prowadzących oraz jedno zadanie domowe (obowiązek ten dotyczy szczególnie osób mających rok do egzaminu).

 6. Na zajęciach z historii sztuki uczestnicy otrzymują materiały pomocnicze. Informacje przekazywane w formie ćwiczeń i wykładów na zajęciach weryfikowane są każdorazowo poprzez krótkie testy. 

§ 4

 1. Uczestnik może złożyć rezygnację z uczestnictwa w kursie w trakcie jego trwania. Rezygnacji dokonuje osoba, która podpisała umowę i jest pełnoletnia lub opiekun prawny.

 2. Rezygnacji można dokonać w formie pisemnej lub drogą mailową Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec kolejnego miesiąca kalendarzowego.

 3. Rezygnacja z uczestnictwa w zajęciach nie uprawnia uczestnika do żądania zwrotu części opłaty przypadającej za niewykorzystane lekcje.

§ 5

1. O nieobecności na zajęciach uczestnik zobowiązany jest zawiadamiać prowadzącego zajęcia najpóźniej dzień przed datą zajęć. W razie nieobecności uczestnika na zajęciach opłata za kurs nie podlega zwrotowi. Uczestnik może odrobić nieobecności w innym terminie zajęć innej grupy, nie swojej w Pracowni Architektury Elipsa s.c. (ul. Felicjanek 15/13, Kraków), po wcześniejszym uzgodnieniu z prowadzącymi. Uczestnik odrabiając zajęcia otrzymuje temat odpowiadający tematowi w trakcie nieobecności lub wykonuje rysunek martwej natury. 

2. Każdy uczestnik ma możliwość odrobienia 2 zajęć podczas 1 miesiąca nauki. Odrabiania zajęć nie przenosimy na maraton przedegzaminacyjny, kurs w ferie zimowe lub kurs wakacyjny są to odrębne pakiety, w których obowiązują odmienne zasady uczestnictwa (z wyjątkiem kursu wakacyjnego i maratonu, od zasady tej odstępujemy w wyjątkowych przypadkach, gdy uczestnik faktycznie nie ma możliwości odrobienia zajęć spowodowanych np. chorobą).

3. W przypadku rezygnacji z zajęć na okres 1 m-ca nie spowodowanej chorobą lub innym poważnym zdarzeniem, uczestnik odrabia zaległe zajęcia w kolejnym m-cu jeżeli jest opłacony.

Opłaty

§ 6

 1. Nauka podczas zajęć jest odpłatna. Cena zajęć obejmuje materiały pomocnicze, plansze kursowe oraz papier (format B2) do rysunku 50x70 cm
 2. Koszt standardowy zajęć wynosi 420 zł/m-c nauki za 4 zajęcia/16 godzin zegarowych, gdzie 1 zajęcie trwa 4 godziny zegarowe. Opłata pobierana jest jednorazowo za każdy miesiąc nauki na pierwszych zajęciach w pierwszym miesiącu, a w kolejnych do 10 każdego m-ca. Za kolejne zajęcia opłatę pobieramy w formie przelewu do 10-tego dnia z góry lub gotówką z góry za miesiąc nauki na nr konta :78 1050 1445 1000 0090 9468 1005 ING Bank Śląski
 3. Przy zapisie należy wpłacić kwotę wpisowego w wysokości 100 zł, wpisowe jest przeznaczone na materiały np. papier do rysowania w trakcie zajęć.
 4. Kurs stosuje system zniżek obowiązujący dla licealistów, hobbystów, studentów +15 LAT:
 5. Dla uczestników, uczestniczących w zajęciach w trybie PODSTAWOWYM (4 razy w miesiącu) koszt kursu wynosi 420 zł/mc
 6. Dla uczestników, płacących z góry za trymestr w trybie PODSTAWOWYM, zajęcia 1 raz w tygodniu (3 miesiące) koszt kursu wynosi 1190 zł/trymestr
 7. Dla uczestników, uczestniczących w zajęciach w trybie INTENSYWNYM (8 razy w miesiącu). Koszt kursu wynosi 790 zł/mc
 8. Dla uczestników, płacących z góry za trymestr 3-mce, uczestniczących w zajęciach w trybie INTENSYWNYM (8 razy w miesiącu). Koszt kursu wynosi 2250 zł/ trymestr
 9. Kurs rysunku w trybie PODSTAWOWYM + 4 zajęcia po 90 min. z historii sztuki 540 zł/mc.
 10. Kurs stosuje system zniżek obowiązujący dla dzieci 10-11 lat, 12-14 lat
 11. Cena kursu dla dzieci w wieku 10-11lat raz w tygodniu po 2 godz. zegar. każde zajęcie; 8 godz. zegar. w miesiącu wynosi 350 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt złotych)
 12. Cena kursu dla dzieci w wieku 10-11lat raz w tygodniu po 2 godz. zegar. każde zajęcie; 24 godz. zegar. w trymestrze 3-mce wynosi 990 zł (słownie: dziewięćset dziewiędziesiąt złotych)
 13. Cena kursu dla dzieci w wieku 12-14 lat raz w tygodniu po 3 godz. zegar. każde zajęcie; 12 godz. zegar. w miesiącu wynosi 390 zł (słownie: trzysta dziewiędziesiąt złotych)
 14. Cena kursu dla dzieci w wieku 12-14 lat raz w tygodniu po 3 godz. zegar. każde zajęcie; 36 godz. zegar. w trymestrze 3-mce wynosi 1110 zł (słownie: tysiąc sto dziesięć złotych)

15. Koszt pojedynczych zajęć (+15 LAT, 4 godz. zegar.) wynosi 150 zł, (12-14 LAT 3 godz. zegar.) wynosi 130 zł, (10,11 LAT 2 godz. zegar.) wynosi 120 zł.

16. Pracownia gwarantuje, iż opłata za naukę nie będzie podnoszona w trakcie roku szkolnego.

17. Koszt i termin maratonu przedegzaminacyjnego jest przedstawiany oddzielnie i ustalany pod koniec każdego roku szkolnego. Maraton przedegzaminacyjny jest obowiązkowy dla uczestników zajęć zdających egzamin na studia.

18. Opłaconych zajęć nie przenosimy na kolejny miesiąc, maraton przedegzaminacyjny oraz kurs wakacyjny (są to odrębne kursy), nieobecności możemy odrabiać w terminach ustalonych telefonicznie lub ustnie z wyprzedzeniem z prowadzącymi.

19. Jeżeli dany miesiąc jest nieopłacony nie można odrabiać zajęć z miesiąca poprzedzającego i wcześniejszych.

20. Istnieje możliwość wystawienia faktur VAT dla firm oraz organizacji.

 Sprawy porządkowe

§ 7

 1. Od uczestników wymaga się punktualności, przygotowania do zajęć oraz aktywnego w nich udziału.

 2. W trakcie zajęć można wyjść do sklepu po wcześniejszym powiadomieniu prowadzącego o tym fakcie. Pracownia nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia w drodze na zajęcia oraz z zajęć, a także samowolne opuszczenie pracowni w czasie trwania zajęć bez wiedzy prowadzących. 

 3. Pracownia ponosi odpowiedzialność za uczestnika kursu znajdującego się wyłącznie w pracowni w wyznaczonych godzinach kursu.  

 4. Zakazane jest przekazywanie wszelkich materiałów, zdjęć i prac związanych z uczestnictwem w kursie organizowanym przez Pracownię jakimkolwiek podmiotom zewnętrznym. Dotyczy to zwłaszcza dostarczania materiałów osobom uczestniczącym w zajęciach prowadzonych przez podmioty konkurencyjne w stosunku do Pracowni Architektury Elipsa s.c. Materiały przekazywane są wyłącznie w celach szkoleniowych dla uczestnika kursu. W przypadku przekazywania lub korzystania w sposób komercyjny z materiałów pracownia będzie wyciągać konsekwencje z tytułu prawnego. Materiały szkoleniowe są przygotowywane przez Pracownię Architektury Elipsa s.c. Na ten cel poświęcamy dodatkowy czas, prosimy o uszanowanie tego faktu. 

 5. Wszelkie materiały udostępnione na zajęciach, nie znajdujące się w pakietach kursu i będące na wyposażeniu Pracowni - jak ołówki, gumki, spinacze oraz książki z biblioteczki  - prosimy pozostawiać na miejscu w pracowni.

 6. Listy z wynikami egzaminów z poprzednich roczników są dostępne w Pracowni Architektury Elipsa i na prośbę przyszłego uczestnika będą okazywane wyłącznie przez prowadzących zajęcia na miejscu oraz bieżące dostępne tutaj

 7. W przypadku jakichkolwiek sugestii, próśb, uwag odnośnie prowadzenia zajęć, należy skontaktować się z prowadzącymi w trakcie kursu.

Postanowienia zwyczajowe w trakcie trwania zajęć

 1. Każdy uczestnik ma możliwość nieodpłatnego korzystania z kawy i herbaty, ciastek i posiłków zabezpieczonych na czas maratonów egzaminacyjnych przez Pracownię, prosimy o pozostawienie po sobie porządku przy stanowisku rysunkowym, zmywanie kubków i szklanek oraz sprzątanie po spożyciu posiłków. 

 2. Posiłki w trakcie zajęć uczestnicy spożywają w miejscu wyznaczonym - nie nad rysunkiem. Uczestnicy nie przylepiają pod krzesłami gum do żucia, gumek chlebowych i innych elementów samoprzylepnych z wyjątkiem wlepek kursu na własnych teczkach ;). 

 3. W trakcie trwania zajęć prosimy o ograniczenie korzystania z telefonów komórkowych jeżeli jest to zbędne i skupienia się na rysunku. Prosimy również o nie korzystanie w trakcie korekty z telefonów. Rozmowy telefoniczne prosimy prowadzić w korytarzu Pracowni. 

 4. W pracowni nie segregujemy śmieci - prosimy je wyrzucać do przeznaczonego w tym celu pojemnika.

Dziękujemy za akceptację warunków Pracowni i aktywne uczestnictwo w zajęciach.