Wzornictwo przemysłowe

Wzornictwo Przemysłowe czy warto?

Opis kie­run­ku stu­diów
 
Wzor­nic­two to działal­ność twórcza, mająca na celu określe­nie cech przed­miotów, pro­cesów, usług w całościo­wych cyklach ist­nie­nia. Celem stu­diów jest edu­ka­cja kul­tu­ral­na i za­wodowa kreatyw­nych pro­jek­tantów w za­kresie wzor­nic­twa, pro­jek­to­wania pro­duk­tu, pro­jek­to­wania ko­mu­nika­cji wi­zual­nej. Stu­den­ci zdobywają wiedzę z za­kresu sz­tu­ki, nauk hu­ma­nistycz­nych i tech­nicz­nych oraz umiejętności pro­jek­to­we. Są przy­go­to­wywani do kreatyw­nego działania zarówno w in­dywidu­al­nej działal­ności twórczej, jak i do działań w ze­społach, stanowiących gru­py pro­jek­to­we z różnych dzie­dzin nau­ki i tech­niki tworzące nowe ma­terial­ne pro­duk­ty w otaczającym nas świe­cie.
Po­znają meto­dy pro­jek­to­wania odzieży i biżuterii z uw­zględnie­niem specyficz­nych tech­nologii wy­twarzania. Wzor­nic­two ro­z­wija też umiejętność tworze­nia rysun­ku żur­na­lowe­go, mo­de­lowania i kon­struowania form odzieży przy wy­ko­rzystaniu naj­now­szych pro­gramów kom­putero­wych. Za­gad­nie­nia­mi po­bocz­nymi re­alizowanymi przez pro­gram są: ma­lar­stwo, rzeźba, fo­to­gra­fia, fi­lozofia, hi­sto­ria sz­tu­ki, hi­sto­ria ubio­ru, pra­wo au­tor­skie.


Kandydat na Wzornictwo
Kandydatem na studia w zakresie designu, czyli wzornictwa może być osoba, która zdradza talenty plastyczne, ma wyobraźnię przestrzenną, cechuje się wysoko rozwiniętą kreatywnością i zdolnością do rozwiązywania problemów technicznych. Powyższe predyspozycje tylko w pewnej części może sprawdzić procedura rekrutacyjna, w której przewiduje się dodatkowe oceny z rysunku, czy recenzję dorobku kandydata. Niemal regułą na tym kierunku jest fakt, że ostateczna i najważniejsza weryfikacja kandydatów odbywa się w trakcie pierwszego semestru.

Jak studiuje się Wzornictwo
Każdy, kto przyjrzy się programom tego kierunku, z pewnością uzna te studia za ciekawe i interesujące. Już od pierwszego semestru studenci uczą się pracy z różnorodnymi materiałami, z użyciem nowoczesnych i tradycyjnych technik. W trakcie nauki wykorzystywane są komputery ze specjalistycznym oprogramowaniem. Część zajęć odbywa się w pracowniach rękodzielniczych. Każdy student musi poznać zasady ergonomii, rysunku technicznego, problemy związane z dokumentacją projektową oraz licznymi zagadnieniami z historii designu.
Per­spek­ty­wy pra­cy po ukończe­niu kie­run­ku stu­diów

Aby odpowiedzieć na to pytania należy wpierw przyjrzeć się dokładnie liście możliwych miejsc zatrudnienia osób, które w swoim CV podają ten kierunek, jako swoje wykształcenie zawodowe. Można zatem wyliczyć przynajmniej kilka obszarów i branż, w których poszukuje się specjalistów w zakresie designu:

    agencje reklamowe
    różne gałęzie przemysłu
    sektor IT
    moda
    organizacje promujące kulturę i sztukę
    architektu­ra tekstyliów
    komunikacja wizualna
    projektowanie biżuterii
    projektowanie form przemysłowych
    projektowanie komunikatu graficznego
    projektowanie, projektowanie tkaniny
    projektowanie ubioru i kostiumu
    projektowanie ubioru
    projektowanie wnętrz
    wzornictwo biżuterii
    wzornictwo przemysłowe
    wzornictwo środków transportu

Jak widać lista możliwych opcji jest dość szeroka. Pozostaje tylko decyzja, czy szukać etatu, czy też otworzyć swoją własną działalność gospodarczą i realizować się jako tzw. freelancer, a więc osoba realizująca zlecenia różnorodnych firm, niezwiązana na stałe z jednym pracodawcą.
 
Absolwenci kierunku wzornictwo to przyszli projektan­ci nowoczesnych technologii oraz styliści ubioru, a także projektanci biżuterii. Znajomość programów komputerowych oraz rysunku technicznego, pozwala im nawiązać współpracę z dużymi ze­społami projektowymi, a także tworzyć własne studia projektowe i realizacyjne.
Kierunek Wzornictwo to studia, które można określić jako plastyczne. Istnieje jednak bardzo wiele różnic pomiędzy wydumanym wizerunkiem artysty plastyka a adeptem Wzornictwa. Przede wszystkim absolwent Wzornictwa ma za zadanie wykonywanie projektów wizualnej strony produktów lub przedmiotów o charakterze praktycznym albo mówiąc inaczej - użytkowym. Gdybyście zastanawiali się, co konkretnie kryje się pod tym sformułowaniem, zobaczcie przedmioty w Waszym najbliższym otoczeniu. Laptop, kieliszek, butelka, korkociąg, portfel, czy głośniki komputerowe - to przedmioty, które zaprojektowane zostały przez plastyków, których w języku angielskim można określić jako designerów. Nazwa ta jest ostatnio coraz bardziej popularna także w Polsce, dlatego niektóre uczelnie zmieniły określenie omawianego tu kierunku na Design.
 
Pracownia Architektury i Rysunku Elipsa w Krakowie zaprasza na kurs przygotowujący do kierunku Wzornictwo Przemysłowe, zarówno na Politechnice Krakowskiej, Politechnice Warszawskiej oraz na Akademii Sztuk Pięknych. Oferujemy fachową wiedzę i materiały związane z tym kierunkiem. Nasi uczniowie w 100% od kilku lat dostają się z wysokimi ocenami w pierwszej dziesiątce zdających, przygotowując teczki pod okiem naszych prowadzących.

ZAPRASZAMY DO GALERII WZORNICTWO